Privatumo politika

1.ĮŽANGA IR SĄVOKOS
1.1.Administratorius, valdantis internetinę svetainę VAIRAVIMO PAMOKOS pripažįsta, kad kiekvieno asmens privatumas yra svarbus. Toliau aptariami Administratorius taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai, o ši Privatumo politika galioja Administratoriaus valdomai interneto svetainei VAIRAVIMO PAMOKOS, kuri pasiekiama simboliniu interneto adresu http://www.vairavimopamokos.lt (toliau – Svetainė), Svetainėje siūlomiems produktams, paslaugoms bei asmenims besilankantiems tokiose Svetainėse.
1.2.Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Svetainėje (toliau – Lankytojas), atliekamus veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi galimybėmis atlikti vairavimo teorijos testą, užsiregistruoti vairavimo kursams, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
1.3.Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Taisyklėse http://www.vairavimopamokos.lt/page/rules  apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai ir kitaip apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.
1.4.Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir turėtų nedelsiant palikti Svetainę.
1.5.Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, valdyti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis ar Administratorius pats surenka, šioje Privatumo politikoje ir Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
1.6.Sutikdamas su šia Privatumo politika Lankytojas taip pat patvirtina ir pareiškia, kad sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Nepaisant to, Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus jo nurodytais namų, įmonės buveinės, elektroninio pašto adresais, taip pat į mobilųjį telefoną. Apie atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Lankytojas turi aiškiai ir suprantamai pranešti Administratoriui.

2.ADMINISTRATORIAUS RENKAMA INFORMACIJA
2.1.Naudojantis Svetainėmis, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.
2.2.Administratorius turi teisę savo nuožiūra rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, valdyti ir tvarkyti visą Lankytojo pateiktą informaciją, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, lankydamasis Svetainėje, o taip pat kitais būdais.
2.3.Informacija, kurią gauna Administratorius Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainės, o taip pat lankantis Svetainėje gali būti sąlyginai suskirstyta į anoniminę informaciją ir asmens duomenis:
2.3.1.Anoniminė informacija. Administratorius gali rinkti tokią informaciją, kuri negali būti pritaikyta individualiam lankytojui. Administratorius gali rinkti visų lankytojų IP numerius ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus, kitus susijusius duomenis.
2.3.1.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Administratorius renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas „cookies" ir (ar) „web beacons“. „Cookie“ – tai tekstinis dokumentas, kuris yra automatiškai perduodamas iš Svetainės į Lankytojo kompiuterį. Lankytojas gali šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodamas savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę, tačiau tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti. „Web beacons“ veikia kartu su „cookies", todėl Lankytojas gali uždrausti „web beacons“ rinkti anoniminio pobūdžio Lankytojo informaciją, nustatydamas savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainės „cookies".
2.3.1.2.Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę Paslaugų kokybę, Administratorius gali naudoti „cookies" ir (ar) „web beacons“ tam, kad:
2.3.1.2.1.galėtų užtikrinti veiksmingesnį ir kokybiškesnį Svetainės veikimą;
2.3.1.2.2.bent dalinai apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo;
2.3.1.3.galėtų stebėti ir analizuoti Svetainės lankytojų skaičių ir srautą.
2.3.2.Asmens duomenys. Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Administratorius asmens duomenis gali gauti:
2.3.2.1.Registracijos metu: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje vienokioms ar kitokios paslaugoms gauti, Lankytojas savanoriškai pateikia šiuos duomenis: savo vardą, pavardę, savo gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datąį ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu.
2.3.2.2.Lankytojui prisijungiant prie Svetainės ir lankantis jose, Administratorius gauna duomenis, apie Lankytojo prisijungimo, atsijungimo nuo Svetainės laiką, apie duomenų, kuriuos Lankytojas siunčia naudodamas Paslaugomis turinį ir pan.


3.ASMENS DUOMENŲ IR ANONIMINĖS INFORMACIJOS RINKIMO BEI TVARKYMO TIKSLAI
3.1.Administratorius turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudoti, valdyti ir tvarkyti visą sukauptą informaciją apie Lankytoją.
3.2.Administratorius renka, kaupia, sistemina, naudoja, valdo ir tvarko asmens duomenis tam, kad:
3.2.1.Lankytojui būtų įmanoma suteikti Paslaugas (pvz. kad Lankytojas galėtų užsiregistruoti vairavimo kursams, kad Lankytojas galėtų gauti visą naujausią informaciją apie vairavimo egzaminus ir t.t.);
3.2.2.būtų įmanoma užtikrinti bei administruoti Paslaugų teikimą;
3.2.3.Administratorius galėtų stebėti Paslaugų teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti;
3.2.4.Svetainėje galima būtų teikti pasiūlymus ir (ar) reklamuoti prekes, kurios Lankytojui yra aktualios;
3.2.5.Lankytojui pasiūlyti platesnį ir aktualesnį Paslaugų asortimentą;
3.2.6.galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje, Taisyklių pažeidimus, taip pat perduoti informaciją asmenims, teikiantiems vairavimo kursų ar kitas paslaugas. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose konkursuose, Administratorius gali panaudoti Lankytojo informaciją tam, kad galėtų susisiekti su Lankytoju jam laimėjus;
3.2.7.juos galima būtų panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.3.Administratorius kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims Administratorius gali atskleisti informaciją apie lankytojų kiekį, lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan. Administratorius taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Šių proceso metu neatskleidžiami jokie Lankytojo asmens duomenys.
3.4.Administratorius gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į Lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie prekes ir paslaugas, kurios, Administratorius nuomone, sudomintų Lankytoją. Administratorius gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie Lankytoją tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas. Lankytojas turi teisę atsisakyti gauti tokią informaciją.
3.5.Lankytojo banko sąskaitos duomenys, kredito kortelės duomenys (kai tokie duomenys pateikiami Administratoriui), telefono numeris ir kiti duomenys gali būti naudojami renkant ir kaupiant informaciją susijusią su Lankytojo naudojimusi Paslaugomis.

4.ASMENYS GAUNANTYS INFORMACIJĄ
4.1.Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Administratoriui Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, kaupia ir saugo tik Administratorius. Administratorius pasilieka teisę perduoti Administratorius nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka šią Privatumo politiką.
4.2.Administratorius atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti „cookies" ir „web beacons“ savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Administratoriaus Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Administratorius nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

5.LANKYTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS
5.1.Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.

6.INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS
6.1.Administratorius naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Administratorius darbuotojai.
6.2.Administratorius primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Administratorius prašo Lankytojų būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo Prisijungimo duomenų ir kitos informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
6.3.Administratorius įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Administratorius, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Administratorius įspėja, kad Administratorius negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmens duomenis, saugumo.

7.PRIEMONĖS KURIŲ GALI IMTIS LANKYTOJAS, SIEKDAMAS APSAUGOTI SAVO INFORMACIJĄ
7.1.Administratorius įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

8.PROGRAMINĖ ĮRANGA IR JOS ĮDIEGIMAS
8.1.Administratorius gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėje prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Administratorius gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis visomis Paslaugomis arba jų dalimi tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

9.ASMENS DUOMENŲ IR ANONIMINĖS INFORMACIJOS SAUGOJIMO VIETA
9.1.Lankytojas patvirtina, kad supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su Lankytoju ir kurią renka Administratorius, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetainėmis Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

10.ASMENS DUOMENŲ IR ANONIMINĖS INFORMACIJOS SAUGOJIMO TERMINAS
10.1.Lankytojo Asmens duomenys gali būti saugomi 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Svetainės naudojantis Prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus kai Lankytojo asmens duomenis dėl objektyvių priežasčių būtina saugoti ilgesnį laikotarpį (pvz. esant įsiskolinimui).
10.2.Anoniminė informacija gali būti saugoma Administratoriaus vienašaliu sprendimu nustatytą laikotarpį.

11.INFORMACIJA
11.1.Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus asmeninius duomenis, juos keisti, blokuoti, ištrinti, taip pat pareikalauti nenaudoti jo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams. Tam Lankytojas kreipiasi į Administratorių el. paštu info@drivinged.eu.

12.PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAI
12.1.Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

Administratorius: UAB „DrivingEd“ (juridinio asmens kodas – 302653177, registruotas buveinės adresas – Subačiaus g. 12-8, Vilnius 01302)